O NAS

ZAłOŻYCIELE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „PUCUŚ”

  • LGD „Korona Sądecka”
  • Gmina Chełmiec

Lokalna Grupa Działania pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec zwane dalej „LGD Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec”, zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 lutego 2008 r pod numerem 0000299101. Wskazana wyżej nazwa Stowarzyszenia została mu nadana uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia z dnia 11 listopada 2007 r. 

W dniu 18 sierpnia 2010 roku, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Chełmiec podjęli uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia dwóch gmin: Grybów i Kamionka Wielka. W związku z rozszerzeniem działalności LGD o nowe jednostki samorządu terytorialnego nastąpiła konieczność przyjęcia nowej nazwy, wspólnej dla wszystkich trzech gmin. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, które miało miejsce w dniu 27 sierpnia 2010 roku podjęło uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Chełmiec na LGD "KORONA SĄDECKA". Kolejna istotna zmiana w działalności LGD nastąpiła 17 lipca 2015 roku. Wówczas decyzją Zarządu w poczet członków przyjęto Miasto Grybów. Tym samym obszar działania stowarzyszenia został poszerzony do czterech jednostek samorządu terytorialnego.

Chełmiec –gmina wiejska położona w północnej części powiatu nowosądeckiego w województwie małopolskim. Zajmuje obszar o powierzchni 11 201 ha (ok. 7,2% pow. powiatu) i liczy 28 000 mieszkańców (ok. 13,1% ogółu mieszkańców powiatu), co daje wskaźnik gęstości zaludnienia 249,1 osób/km². Gmina Chełmiec jest najludniejszą gminą wiejską w Polsce. Siedzibą urzędu gminy jest Chełmiec.